NOVEMBRE 2017: inici del nostre projecte com a ECAI a Bulgària

Temps d’espera actual des de l’emissió del certificat d’idoneïtat: dependrà en gran mesura del perfil del menor, però en sol·licituds d’infants sense patologies destacables, entre 0 i 4 anys, estimem que tot el procés es pugui resoldre en +/- 4 anys. En sol·licituds d’infants de més de 7 anys, grups de germans i infants amb necessitats especials, l’espera es pot reduir molt significativament.
Aquests terminis són només orientatius i depenen de molts factors aliens a l’ECAI.

Antecedents

El 26 d’octubre de 2017, l’ICAA va resoldre la convocatòria-concurs d’acreditació, en la que IPI va treure la major puntuació i, conseqüentment, va ser acreditada a Bulgària.
La nostra contrapart a Bulgària és l’entitat ANIDO, una de les més serioses i amb més experiència del país, amb la que IPI té subscrit un acord d’exclusivitat.

Bulgària és membre de la Unió Europea i ha ratificat el Conveni de la Haia de 1993, de protecció de l’infant i de cooperació en matèria d’adopció internacional.

És un país amb un molt bon sistema de protecció a la infància, garantista i amb molta seguretat jurídica.

És un país de gran bellesa, amb una singular història i identitat, en la que s’aprecia una notable barreja de cultures i civilitzacions, i que s’està obrint amb força a l’exterior.

REQUISITS EXIGITS PEL PAÍS

Estat civil i edat

  • Matrimonis heterosexuals amb o sense fills.

  • Dones soles.

  • Tenir més de 25 anys. Si és un matrimoni, n'hi ha prou que un dels dos compleixi amb aquest requisit.

  • Entre l'adoptat i l 'adoptant ha d'haver una diferència com a mínim de 15 anys.

TRAMITACIÓ DE L'ADOPCIÓ

Documentació de l'expedient d'adopció

1.
Carta sol·licitud – motivació, adreçada al Ministeri de Justícia
2. Certificat d’idoneïtat (emès per l’ICAA)
3. Informe psico-social (emès per l’ICAA)
4. Compromís de seguiment psot-adoptiu (emès per l’ICAA)
5. Certificat de matrimoni (fe de vida i estat per a famílies monoparentals).
6. Certificat de naixement
7. Certificat d’antecedents penals
8. Certificats mèdics, en els quals consti l'estat de salut física i mental, per excloure malalties cròniques, VIH, tuberculosi, venèries i d'altres malalties infeccioses.
9. Certificat oficial en el qual hi consti que les persones sol·licitants no han estat privades de la pàtria potestat amb anterioritat a la sol·licitud d'adopció (emès per l’ICAA).
10. Certificat oficial de reconeixement de l'adopció a l'Estat espanyol, que acrediti que l'infant gaudirà dels mateixos drets que els altres ciutadans i que les persones sol·licitants compleixen els requisits per a l'adopció segons les lleis espanyoles.
11. Poder de representació a favor d’ANIDO.
12. Còpia simple del passaport i del contracte de mediació (article 10 (6) de l’Ordenança
núm 3 de 24-10-2014).

A l’expedient s’acaben annexant unes quantes fotos de la família i del seu entorn.

Legalització de l'expedient

• Tots els documents s'han de postil·lar i s'han de traduir al búlgar. IPI se n’ocupa de tot. Tramitació de l'expedient.

• A través de la nostra contrapart búlgara, ANIDO, presentarem l’expedient/sol·licitud al Ministeri de Justícia de Bulgària.

• El Ministeri de Justícia, com a Autoritat Central de Bulgària, té un mes per revisar la sol·licitud d’adopció.

• Si l’expedient es valora com a correcte i/o s’han esmenat les deficiències requerides, el/s sol·licitant/s seran inscrits al Registre d’Adoptants Internacionals, que implica entrar en llista d’espera per rebre una proposta d’assignació.

• El Ministre de Justícia, a proposta del Consell d’Adopció Internacional de Bulgària, efectuarà la proposta d’assignació d’un infant que, a priori, encaixi amb el perfil psico-social i les expectatives expressades per la família.

Tràmits posteriors a l'assignació

• Un cop acceptada l’assignació, la família viatjarà a Bulgària en un termini aproximat de 2/3 setmanes. Aquest primer viatge serà d’aproximadament una setmana, i inclourà un període de visites de 5 dies.

• A partir d’aquest moment, es tramitarà el judici d’adopció (per poders) i la documentació necessària per a la sortida del menor. Tots aquests tràmits, acostumen a demorar-se entre 3 i 4 mesos.

• Amb la sentència ferma, el certificat de conformitat de l’adopció amb el Conveni de la Haia de 1993 i la nova partida de naixement, la família ja estarà en disposició de realitzar el segon i darrer viatge, que tindrà una durada d’una setmana.

• La família retornarà a Catalunya amb el seu fill/a, que ja vindrà amb passaport espanyol i inscrit al Llibre de Família.

• En els dos desplaçaments que la família haurà de fer a Bulgària, sempre estarà assistida per membres de la nostra contrapart local, ANIDO, que parlen castellà.

Seguiments post-adoptius

• S'han de fer informes de seguiment postadoptiu semestrals durant dos anys.
Despeses del procés d'adopció: 11.904,00.- euros per expedient*

*No s’inclouen despeses de viatge i estada a Bulgària ni, en el seu cas, despeses de manutenció del menor a l’orfenat (no n’hi han).

Perfil dels menors adoptables internacionalment

Els menors de Bulgària susceptibles de ser adoptats internacionalment, són majors d’un any i no acostumen a presentar patologies de salut importants. Cal destacar que la majoria d’infants adoptables no romanen en orfenats, sinó en famílies d’acollida locals, motiu pel qual no acostumen a ser infants amb la problemàtica pròpia dels menors institucionalitzats. La majoria d’infants adoptables internacionalment, pertanyen al que es coneix com ètnies minoritàries (principalment la gitana i la turca), ja que sovint no hi ha candidats d’adopció nacional per a ells.

En qualsevol cas, la proposta d’assignació té que ser coincident amb el perfil psico-social dels sol·licitants.

Adopció de menors amb necessitats o característiques especials

Bulgària regula de manera diferenciada, respecte a la via ordinària, l’adopció de menors amb necessitats especials. El Ministeri de Justícia de Bulgària ha desenvolupat un programa específic, per agilitzar-ne els tràmits d’assignació.

A Bulgària, es consideren infants amb necessitats especials aquells per als que no s’han identificat candidats nacionals ni estrangers que desitgin adoptar-los. La pràctica demostra que són infants amb patologies bastant greus, de més de 9 anys o grups de germans (de tres o més infants, que no es volen separar).

Cada mes, el Ministeri de Justícia publica els menors candidats per aquesta via i les entitats búlgares acreditades, si tenen sol·licituds coincidents amb el perfil d’algun d’aquests menors, demanen informació addicional i activen, en el seu cas, la proposta d’assignació. Si la família seleccionada accepta la proposta, el procés d’adopció seguirà el mateix tràmit que la via ordinària.

Aquesta informació no té caràcter vinculant.

 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org