Abans de començar un procediment d'adopció d'un menor amb necessitats especials, és necessari conèixer amb exactitud en què consisteix. No ens cansarem de dir que no es tracta de trobar una via alternativa o un camí més fàcil, ni tampoc que s'esculli aquesta opció per ser més ràpida, sobretot tenint en compte el llarg període de temps que cal esperar per la via ordinària. La família ha de tenir molt clar, abans d'iniciar el procés d'adopció, què significa l'adopció d'un menor amb necessitats especials, reflexionar profundament i analitzar què tipus de problemes que pot assumir i orientar la seva sol·licitud en funció del resultat d'aquesta reflexió.

Menors amb necessitats especials poden ser aquells que per la seva edat estan fora de la via ordinària (generalment majors de 7 anys), o menors que pateixen una discapacitat física o una malaltia potencialment crònica. Aquests menors tindran un diagnòstic mèdic i, en la gran majoria de casos, necessitaran un tractament mèdic o quirúrgic. No obstant això, les característiques i problemàtiques mèdiques d'aquests menors és molt àmplia i diversa, ja que algunes malalties poden ser recuperables a llarg o mig termini. Cada nen tindrà una situació o problema concret, que serà únic i que podrà ser més o menys greu.

Als orfenats de tots els països en els quals IPI té presència, els menors amb necessitats especials tenen les mateixes necessitats que qualsevol altre nen o nena sa, però a més, pateixen una malaltia o un defecte físic que haurà de ser tractat. Qualsevol menor adoptat necessita d'una atenció especial per part dels pares adoptius, però és importantíssim que la família que opti per aquesta via tingui recursos suficients i estigui preparada per assumir el repte que suposa la integració del menor en la família i en el seu entorn.

La família que estigui interessada en adoptar un menor amb necessitats especials ha d'obtenir el certificat d'idoneïtat en la seva Comunitat Autònoma per l'adopció d'un menor amb aquestes característiques.

ADOPCIÓ DE MENORS A VIETNAM AMB NECESSITATS ESPECIALS

La Llei d'adopcions de data 17 de juny de 2010 i el Decret de data 21 de març de 2011 a Vietnam regulen el procediment d'adopció de menors vietnamites amb necessitats especials. L'art. 3 del Decret  fa una relació de patologies que són considerades com una necessitat especial al menor. Existeixen dues vies a Vietnam per a l'adopció internacional: d'una part la via convencional, nens inclosos en la Llista I, que és per la qual opten la majoria de les famílies adoptants; i els menors inclosos en la Llista II (o nens nomenats, tal com els designa l'administració vietnamita), coneguda per nosaltres com a adopció de menors amb necessitats especials, a la qual pertanyen una gran majoria de nens que estan en els orfenats.

L'art. 3 del Decret estableix com a necessitats especials les derivades de la següent relació:

1.- Menors discapacitats, menors amb malalties greus que podran ser adoptats per identificació del seu nom i cognoms en virtut del que es disposa en el punt d, apartat 2 de l'Art. 28 de la Llei d'adopcions, inclouen nens amb paladar obert i llavi leporí; nens cecs d'un o tots dos ulls; nens muts, sords; nens amb les cames i els braços arquejats; nens sense dits o peus; nens infectats amb el VIH; nens amb malalties cardíaques; nens amb hèrnia umbilical, engonal; nens que no tenen anus o genitals; nens amb malalties de la sang; nens malalts que necessiten tractament per a tota la vida; nens amb altres discapacitats o altres malalties crítiques l'oportunitat dels quals de ser adoptats és limitada.

Els orfenats de Vietnam ens enviaran la informació sobre els menors que figuren en la Llista II i les seves necessitats especials concretes. L'equip d’IPI, valorarà l'informe mèdic i psicosocial del menor i la seva adequació als certificats d'idoneïtat de les famílies interessades en aquesta via, prèviament a realitzar la proposta d'assignació. 

La família que opti per aquesta via, una vegada obtingui el certificat d'idoneïtat, ha de posar-se en contacte amb IPI, per poder entrevistar-se amb el nostre equip  psico-social. 

ADOPCIÓ DE MENORS AMB NECESSITATS ESPECIALS A L’AFRICA

IPI té presència a Etiòpia, Mali i Costa d'Ivori, països en els quals portem molts anys desenvolupant la  nostra activitat. L'adopció de menors amb necessitats especials en aquests països no té una regulació específica o concreta, per la qual cosa s'haurà d'estudiar cada cas en concret. La família que desitja adoptar un menor africà, en primer lloc haurà de triar el país d'origen del menor i tramitar la seva idoneïtat.

Una vegada que es rebi a IPI l'expedient de la família ens posarem en contacte per realitzar les entrevistes pertinents amb l'equip psico-social de la ECAI. L'expedient de la família romandrà a l'espera fins que l'orfenat o la autoritat central competent ens comuniquin que hi ha un menor que respon a aquestes característiques. El fet que aquests països no tinguin regulat un procés específic d'adopció de menors amb necessitats especials, fa que aquests no estiguin diferenciats ni registrats en altres llistes, per la qual cosa la seva identificació o assignació és una mica més complexa.

L'equip d’IPI, valorarà l'informe mèdic i psicosocial del menor i la seva adequació als certificats d'idoneïtat de les famílies interessades en aquesta via, prèviament a realitzar la proposta d'assignació.

 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org