Abans de començar un procés d'adopció d'un menor amb necessitats especials, és necessari conèixer amb exactitud en què consisteix. No ens cansarem de dir que no es tracta de trobar una via alternativa o un camí més fàcil, ni tampoc que s'esculli aquesta opció per ser més ràpida, sobretot tenint en compte el llarg període de temps que cal esperar per la via ordinària. La família ha de tenir molt clar, abans d'iniciar el procés d'adopció, què significa l'adopció d'un menor amb necessitats especials, reflexionar profundament i analitzar quin tipus de problemes pot assumir i orientar la seva sol·licitud en funció del resultat d'aquesta reflexió.

Menors amb necessitats especials poden ser aquells que per la seva edat estan fora de la via ordinària (generalment majors de 7 anys), o menors que pateixen una discapacitat física o una malaltia potencialment crònica. Aquests menors tindran un diagnòstic mèdic i, en la gran majoria de casos, necessitaran un tractament mèdic o quirúrgic. No obstant això, les característiques i problemàtiques mèdiques d'aquests menors són molt àmplies i diverses, ja que algunes malalties poden ser recuperables a mig o a llarg termini. Cada nen tindrà una situació o problema concret, que serà únic i que podrà ser més o menys greu.
Als orfenats de tots els països en els quals IPI hi té presència, els menors amb necessitats especials tenen les mateixes necessitats que qualsevol altre nen o nena sa, però a més, pateixen una malaltia o un problema físic que haurà de ser tractat. Qualsevol menor adoptat necessita d'una atenció especial per part dels pares adoptius, però és importantíssim que la família que opti per aquesta via tingui recursos suficients i estigui preparada per assumir el repte que suposa la integració del menor en la família i en el seu entorn.

La família que estigui interessada en adoptar un menor amb necessitats especials, ha d'obtenir el certificat d'idoneïtat en la seva Comunitat Autònoma i aquest ha d’especificar que la sol·licitud és per a un menor amb aquestes característiques.

ADOPCIÓ DE MENORS A VIETNAM AMB NECESSITATS ESPECIALS

A Vietnam, la Llei d'adopcions de data 17 de juny de 2010 i el Decret de data 21 de març de 2011, regulen el procediment d'adopció de menors vietnamites amb necessitats especials. L'article 3 del Decret  fa una relació de patologies que són considerades com una necessitat especial.

Existeixen dues vies a Vietnam per a l'adopció internacional: d'una part la via convencional, infants inclosos en la Llista I (via ordinària); i els menors inclosos en la Llista II (o nens nomenats, tal com els designa l'administració vietnamita), coneguda per nosaltres com a adopció de menors amb necessitats especials, a la qual pertanyen una gran majoria de nens i nenes que estan en els orfenats.

Les províncies amb les que col·labora IPI a Vietnam, ens enviaran la informació sobre els menors que figuren en la Llista II i les seves necessitats especials concretes. L'equip d’IPI, valorarà l'informe mèdic i psicosocial del menor i la seva adequació als certificats d'idoneïtat de les famílies interessades en aquesta via, prèviament a realitzar la proposta d'assignació. 

La família que opti per aquesta via, una vegada obtingui el certificat d'idoneïtat, ha de posar-se en contacte amb IPI, per poder entrevistar-se amb el nostre equip  psico-social.

ADOPCIÓ DE MENORS AMB NECESSITATS ESPECIALS A ALTRES PAÏSOS

IPI té presència a nou països. Cadascun d’ells regula l’adopció d’infants amb característiques i necessitats especials d’una manera diferent. Alguns ho fan d’una forma específica (com Vietnam o Colòmbia), mentre que altres no fan aquesta diferenciació prèvia (com Etiòpia o Kazakhstan). El que sí que podem assegurar, és que tots ells tenen infants desemparats amb característiques o necessitats especials que necessiten una família. S'haurà d'estudiar cada cas concret, per valorar la millor manera d’enfocar el procés i la seva adequació a cada país.

Una vegada que es rebi a IPI l'expedient de la família, ens hi posarem en contacte per realitzar les entrevistes pertinents amb l'equip psico-social de l’ ECAI.

En qualsevol procés d’adopció internacional, entenem que cada família té una expectativa, unes capacitats parentals i uns recursos diferents. Una de les funcions d’IPI és treballar individualment amb cada família per elaborar el seu projecte adoptiu, que aquest sigui realista i conseqüent. En un procés d’adopció d’un menor amb característiques o necessitats especials, aquesta tasca és particularment important i necessària.

Finalment, l'equip d’IPI, valorarà l'informe mèdic i psicosocial del menor i la seva adequació als certificats d'idoneïtat de les famílies interessades en aquesta via, prèviament a realitzar la proposta d'assignació. Igualment, ajudarem a la família a prendre la millor decisió i la més congruent amb el seu projecte.

 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org