AVÍS 1: per saturació, a IPI hem decidit suspendre la recepció de nous expedients d’adopció. Aquesta suspensió seguirà vigent fins a nous avís.

IPI va ser la primera ECAI de l’Estat espanyol acreditada a la Costa d’Ivori (març de 2002), tot i que no hem començat la nostra col·laboració efectiva amb el país fins a l’octubre de 2008, com conseqüència de la guerra civil que van patir entre el 19 de setembre de 2002 i l’any 2007, moment en el que es van unir els dos bàndols en els que s’havia dividit el país.

La Costa d’Ivori compta amb 18 milions d’habitants, essent el francès la llengua oficial, on conviuen persones de diferents ètnies, religions i procedències. Coneguda com la Suïssa d’Àfrica, per la seva verdor i riquesa, el país actualment mira amb optimisme i esperança el futur, després d’una guerra civil que ja ningú més desitja que es reprodueixi. De fet, fins l’any 2002, era un dels pocs països d’Àfrica en els que mai hi va haver conflictes bèl·lics destacables des de la seva independència, dada històrica molt positiva que avala que la pau definitiva, tant social com militar, és possible i podrà ser indefinida.

Malgrat la seva innegable riquesa en recursos naturals –molts d’ells espoliats pels europeus- i de posseir una de les economies més pròsperes de l’Àfrica negra, encara hi ha molts sectors desfavorits que necessiten ajut i assistència, entre ells la infància.

La Costa d’Ivori és un país que fa poc temps que s’ha obert a l’adopció internacional, amb pocs precedents, però la seva bona predisposició respecte a la nostra tasca al país, ens fa ser força optimistes.

 

1 · REQUISITS PELS ADOPTANTS

· Matrimonis  (preferiblement sense fills biològics, excepte si son d’un matrimoni
anterior, i amb problemes de fertilitat). Un dels dos membres de la parella ha de
tenir, com a mínim, 30 anys.

· Tot i que la llei exigeix 5 anys de matrimoni per poder adoptar, la Direcció General
de la Protecció Social, administració competent en l’adopció d’infants, no demana
cap antiguitat especial en els matrimonis si la parella tenen més de 30 anys i
poden acreditar convivència prèvia al matrimoni.

 

2 · DOCUMENTACIÓ EXIGIDA PEL PAÍS

· Informe psicosocial
· Certificat d’idoneïtat
· Compromís de seguiment
· Carta sol·licitud d’adopció
· Certificat/s de naixement
· Certificat de matrimoni (fe de vida i estat les monoparentals)
· Certificat/s de feina
· Passaport
· Certificat d’esterilitat/infecunditat/infertilitat d’un dels membre de la parella
(recomanable).
· Poders representant y advocat.
· 2 fotos tipus carnet i 4 ó 5 fotos normals de família.

· IPI s’ocupa de tota la legalització dels documents.

 

3 · TRAMITACIÓ A COSTA D'IVORI

A Costa d’Ivori hi ha dos vies legalment reconegudes per adoptar un infant: la pública (orfenats públics)  i la privada (orfenats privats). L’expedient  es pot tramitar per Ecai o per protocol públic.

IPI gestionarà els expedients d’adopció, un cop legalitzats i traduïts convenientment.

Els orfenats públics  depenen directament de la Direcció General de la Protecció Social, la qual es reuneix en una Comissió cada tres mesos, aproximadament, amb la finalitat d’assignar els infants adoptables de les quatre pouponnières públiques existents al país, a les famílies sol·licitants.

Els infants  que es troben en els orfenats privats i que poden ser adoptats són igualment assignats per la Direcció General de la Protecció Social, organisme que assumeix el control de tots els menors adoptables de Costa d’Ivori.

Un cop la família accepta l’assignació, es celebra, tant en la via pública com en la privada, el judici d’adopció en el Tribunal Civil del municipi on roman l’infant. Quan la sentència és ferma, al cap de 30 dies, es necessari obtenir tots el documents restants per  a que la Ambaixada de Espanya en Abidjan pugui fer la inscripció de naixement i el passaport de l’infant.  Acabats aquests tràmits, la família es desplaça a la Costa d’Ivori per recollir al seu fill o filla, i compareixen davant l’Ambaixada per signar els últims documents. L’estada de les famílies al país s’estima entre 5 i 7 dies.

En principi, l’adopció és plena, però és una decisió discrecional del Jutge ivorià.

La família arriba a Espanya amb el passaport i el certificat de naixement de l’infant adoptat, el qual ja té la nacionalitat espanyola. En pocs mesos la família, si ho vol, pot sol·licitar el trasllat de la inscripció de naixement al registre civil de la seva localitat.

IPI té un representant a la Costa d’Ivori i un intèrpret que parla castellà i que acompanyarà les famílies durant la seva estada al país.

 

4 · TERMINIS

Els temps d’espera de tot el procés variarà en funció del perfil d’edat sol·licitat per la família adoptant i la quantitat de sol·licituds d’adopció.

El temps d’espera previst des de la remissió de l’expedient complert i legalitzat fins la arribada del menor amb els seus pares a Catalunya, inicialment, pot ser:

Menors de 0 a 5 anys: de 24 a 36 mesos*

Menors majors de 5 anys: de 12 a 18 mesos.*

* Sempre amb les reserves pròpies de qualsevol adopció internacional.  


5 · EL SEGUIMENT POST-ADOPTIU

La Costa d’Ivori exigeix informes de seguiment post-adoptiu. El primer any als sis mesos de l’arribada i després anuals fins als 18 anys.

 

6 · COST ECONÒMIC

El cost de tot el procés d’adopció (tarifa ECAI, despeses de legalització de l’expedient, projectes de cooperació i despeses del procés a la Costa d’Ivori)
són:

Tarifa ECAI: 3.783,83 €
Despeses directes a Espanya: 1.490,00 €
Despeses directes a Costa d’Ivori: 5.540,00 €

L’únic concepte que no està inclòs és el viatge i l’estada de la família a la Costa d’Ivori. El donatiu que la família fa a l’orfenat és en especies, es a dir, menjar, medicaments, roba, etc. No es fan donatius en metàl·lic.

 

PROJECTES DE COOPERACIÓ I AJUDA

IPI desenvolupa projectes de cooperació en col·laboració amb la Direcció Nacional de la Protecció Social, dirigit a ajudar les pouponnières públiques, especialment en programes dirigits a infants amb discapacitats i problemes.

 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org