31 D’OCTUBRE DE 2012: REOBERTURA DE KAZAKHSTAN

AVÍS 1: atès que durant el 2013 només es van consumar dues adopcions de famílies d’IPI a Kazakhstan, no agafarem nous expedients ni signarem nous contractes fins que no s’incrementi significativament el flux d’assignacions.  

Antecedents

Del 2003 al 2010, IPI va estar col·laborant amb Kazakhstan en matèria d’adopció internacional, havent mediat en l’adopció de més de 250 infants originaris d’aquest país per part de famílies espanyoles.

Des d’aleshores, el país es va tancar per a noves sol·licituds, havent aprovat el 26 de desembre de 2011, un nou Codi de Família i havent ratificat el Conveni de la Haia de Protecció de l’infant i de Cooperació en adopció internacional.

El 8 de juny de 2012, IPI va rebre l’acreditació com a Entitat Col·laboradora d’Adopció Internacional (ECAI) a Kazakhstan. Al juliol de 2012, IPI es va registrar a la regió assignada: Aktobe. El 15 d’octubre de 2012, s’acorda per decisió de la Comissió Inter Autonòmica espanyola obrir el país i iniciar els processos d’adopció internacional.

Kazakhstan es una nova república sorgida l’any 1991, fruit del desmembrament de l’extinta Unió Soviètica. És un país d’extraordinària bellesa, jove i amb recursos, que fa importants esforços per millorar la seva situació socio-econòmica i per canviar alguns vestigis del seu passat soviètic. El seu enclavament, meitat Europa, meitat Àsia, el fa un país molt singular.

1 · REQUISITS EXIGITS PEL PAÍS

Estat civil i edat

 • Matrimonis d'un home i una dona amb com a màxim dos fills, o sense. No s'accepten famílies amb tres fills o més.
 • La diferència mínima d'edat entre els adoptants i els adoptats ha de ser de setze anys i la màxima de 45 anys.
 • Els sol·licitants han de tenir un habitatge en propietat (pot estar hipotecat).

2 · TRAMITACIÓ DE L'ADOPCIÓ

Documentació de l'expedient d'adopció

 • Sol·licitud d'adopció presentada a l'organisme competent del Kazakhstan nomenant un tutor o una tutora de l'infant adoptat, en cas que fos necessari.
 • Certificat d'idoneïtat.
 • Informe psicosocial.
 • Llibre de família (F)
 • Antecedents penals.
 • Certificat mèdic (veure observacions) (F)
 • DNI i passaport (F)
 • Certificats de treball o d'ingressos (F)
 • Lliurament de poders al representant legal al país.
 • Certificat requisits d'entrada del menor i nacionalitat dels adoptants.
 • Compromís de mantenir la nacionalitat de Kazakhstan fins els 18 anys.
 • Compromís d’inscripció consular del menor adoptat.
 • Dos compromisos de seguiment postadoptiu, un fet per l'ICAA i l'altre per la família.
 • Fotografies de la família i de l'habitatge familiar certificades notarialment. (F)
 • Certificat de l’habitatge emès per l'organisme competent o escriptura legalitzada (F)
 • Certificat literal de naixement (F)
 • Certificat literal de matrimoni (fe de vida i estat les famílies monoparentals) (F).

Legalització de l'expedient

 • Tots els documents s'han de traduir al rus o al kazakh i s'han de postil·lar. La traducció s’ha de compulsar a una notaria de Kazakhstan abans de dipositar-la al Comitè de Protecció dels Drets de la Infància del Ministeri d’Educació de Kazakhstan.
 • Abans de que l’expedient es dipositi al Comitè de Protecció dels Drets de la Infància del Ministeri d’Educació de Kazakhstan, una còpia serà lliurada al Consolat de l’Ambaixada de Kazakhstan a Madrid, que haurà d’emetre un certificat conforme els sol·licitants estan inscrits al Registre de Candidats a l’Adopció.

Tramitació de l'expedient

 • L’ECAI s’ocupa de tota la legalització, traducció i tramitació de l’expedient.
 • Un cop dipositat l’expedient d’adopció al Comitè de Protecció dels Drets de la Infància del Ministeri d’Educació de Kazakhstan, entrarem en la fase d’espera de l’assignació.
 • L’ECAI rebrà la informació relativa a l’assignació (historial, documents de desemparament, certificats mèdics, fotos) que, previ vistiplau per part de la Generalitat de Catalunya, serà proposada als sol·licitants per a la seva acceptació. Aproximadament un mes després d’acceptar l’assignació, els sol·licitants ja podran realitzar el primer desplaçament a Kazakhstan.

Tràmits posteriors a l'assignació

 • 2 desplaçaments dels sol·licitants al país per tal de completar els tràmits de l'adopció (excepcionalment, poden ser tres desplaçament).
 • En el primer desplaçament dels sol·licitants al país cal fer un període d'acoblament de quatre setmanes amb l'infant assignat, amb visites diàries al seu orfenat. Uns deu dies després del període d’acoblament, es celebraria el judici d’adopció, passat el qual els sol·licitants retornarien a Catalunya (sense el menor). El temps d'estada al país en el primer viatge serà d’uns quaranta dies, a la ciutat d’Aktobé. Els sol·licitants haurien de fer un segon desplaçament d’entre tres i cinc dies a Kazakhstan, a la ciutat d’Astana, als efectes d’obtenir el visat de sortida de l’infant. Aquest segon desplaçament es produirà entre un i dos mesos després de la tornada del primer viatge, un cop la sentència sigui ferma i s’hagin obtingut la resta de documents per formalitzar l’adopció. En aquest segon desplaçament, els adoptants ja retornarien amb el menor a Catalunya.
 • S'han de fer informes de seguiment postadoptiu fins la majoria d'edat de l'adoptat. Els tres primers anys des de la sentència d’adopció, els informes seran semestrals i després anuals fins els divuit anys.

Despeses del procés d'adopció: 19.602,83 .- euros per expedient*

*No s’inclouen despeses de viatge i estada a Kazakhstan ni, en el seu cas, despeses de manutenció del menor a l’orfenat.


Observacions certificat mèdic sol·licitants

 • Llista de malalties que impedeixen adoptar en aquest país, ratificat pel Decret del Govern del Kazakhstan núm. 404, de 30 de març de 2012:

   • Síndrome d'immunodeficiència adquirida humana (SIDA) i virus d'immunodeficiència humana (VIH).
   • Malalties psíquiques, segons el Codi de la Classificació Internacional de malalties (CIE 10) F00-F79, excepte els trastorns mentals relacionats amb l’estrès i els trastorns somatoformes, segons el Codi de la Classificació Internacional de Malalties (CIE 10) F40-F48².
   • Alcoholisme, drogodependència i toxicomania.
   • Tuberculosi crònica.
   • Malalties de transmissió sexual (sífilis no curada, gonorrea no curada, herpes genital no curat).
   • Lepra, segons el Codi de la Classificació Internacional de malalties (CIE10) A30.0-A30.9³.
   • Afeccions greus de desorganització del teixit connectiu (lupus eritematós sistèmic, esclerodèrmia sistèmica, dermatomiositis).
   • Dermatosis greus amb cornificació patològica (formes greus d'ictiosi, eritrodèrmia ictiosiforme, psoriasi artropàtica).
   • Dermatosis ampul·lars cròniques greus (dermatosi ampul·làcia acantolítica, pemfigoides, afeccions cutànies ictiosiformes, epidermòlisi bullosa).
   • Malalties que exigeixin assistència mèdica externa constant i atenció prescrita pel metge.
Aquesta informació no té caràcter vinculant.


 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org