Objectiu

IPI, com a organisme acreditat d’adopció internacional, té bàsicament les funcions següents:

L’objectiu principal és vetllar per a que el procés d’adopció es desenvolupi amb ple respecte al principi de l’interès superior del menor, així com ocupar-nos de tots els aspectes relacionats amb el procediment: psicològics, formatius, legals, mèdics, logístics, de coneixement del país, d’acompanyament, etc. IPI té tots els professionals i col·laboradors adients per donar resposta a aquestes necessitats.

Respectar, aprofundir i unir amb força llaços amb els països d’origen dels infants. Aquests països ens ofereixen el valor més preuat que tenen, els seus nens i nenes, i això ens obliga a una implicació que va més enllà de la pura mediació en un procés d’adopció internacional.

Informar a les famílies que s’ofereixen per a una adopció, amb rigor i realisme, de les possibilitats, expectatives i legalitat dels diferents països amb els que hi col·laborem. Aquesta informació ha de venir acompanyada d’una gestió responsable i prudent dels expedients, que sigui acorde amb les possibilitats i la realitat de cada país.

Cercar sempre la via legal i més respectuosa amb els costums i les tradicions dels països, en tots els processos d’adopció. Col·laborar només amb els orfenats i els organismes que compleixin amb la legalitat i segueixin uns principis ètics clars i transparents, en defensa de l’interés superior del menor.

Com a ONG, el nostre objectiu també és desenvolupar projectes de cooperació en benefici de la infància més desfavorida de tots els països en els que tenim presència, a través de programes educatius, sanitaris, assistencials, etc. Per aquest motiu, l’any 2011 vam crear la Fundació IPI-COOP, a través de la qual duem a terme aquests projectes.

Translate »