Objectiu

IPI, com a ECAI acreditada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, té bàsicament les funcions següents:

L’objectiu principal és preparar les famílies per a l’adopció, i ocupar-se de tots els aspectes relacionats amb un procés d’adopció: psicològics, legals, pedagògics, logístics, de coneixement del país, etc. IPI té tots els professio-nals i col·laboradors adients per respondre a aquestes necessitats.

Respectar, aprofundir i unir amb força llaços amb els països d’origen de la mainada. Aquests països ens ofereixen el valor més preuat que tenen, els seus nens i nenes, i per això sempre ens sentirem en deute amb ells.

Informar les famílies adoptants, amb absoluta claredat, de les possibilitats i legalitat dels diferents països amb què treballem.tirem en deute amb ells.

Buscar sempre la via legal i més respectuosa amb els costums i les tradicions dels països en tots els processos d’adopció. Col·laborar només amb els orfenats i els organismes que compleixin amb la legalitat i segueixin uns principis ètics clars i transparents.

Com a ONG, el nostre objectiu també és desenvolupar projectes de cooperació en benefici de la infància més desfavorida en tots els països en què tenim presència, a través de programes educatius, sanitaris, suport a orfenats, cases d’acollida, apadrinaments, etc.rs i transparents.

Translate »