AVÍS: Senegal va ratificar el Conveni de l'Haia de 1993 relatiu a la Protecció del Nen i a la Cooperació en matčria d'Adopció Internacional l'1 de desembre de 2011. Senegal encara no ha implementat un procediment per a la tramitació de les adopcions internacionals segons estableix el C.H. El govern de Senegal va anunciar al febrer de 2012 que suspčn temporalment la recepció de noves sol·licituds d'adopció fins que s'estableixi un procediment d'acord amb el C.H. Śnicament es tramitaran els expedients presentats a Senegal abans de l'1 de desembre de 2011.

IPI ha estat la primera ECAI de l’Estat espanyol acreditada a Senegal, sent efectiva l’any 2007. Senegal compta amb 13 milions d’habitants, amb una població molt jove que destaca pel seu ingeni i dinamisme.

Les relacions entre Senegal i Catalunya, en tots els àmbits, són notables, especialment pel gran nombre d’immigrants que han arribat a casa nostra i que han sabut, en general, integrar-se en la nostra societat sense perdre els seus orígens. També és un país que s’està descobrint pel turisme de masses, atesa la seva bellesa, l’espectacularitat de les seves platges i l’abundància de pesca dels seus rius.

Conegut com el país de la teranga –que significa hospitalitat en llengua wolof-, Senegal és un país amb grans contrastos y amb una rica i diversa cultura. La llengua oficial és el francès i la religió majoritària la musulmana, de signe moderat i amb influències animistes.

Senegal compta amb pocs precedents en l’adopció internacional i ha seguit fins ara una política controvertida en temes d’infància desemparada amb una burocràcia, de vegades, difícil de comprendre.

Des de el any 2007 fins a la actualitat ens han arribat  poquíssimes assignacions, tot i que hi han moltes famílies que esperen, i no solsament espanyoles sinó d’altres països europeus. Existeixen diferents causes perquè això sigui així com és:

-El desconeixement que te la població senegalesa de l’adopció internacional.

-Els pocs orfenats existents, tot i que estan plens de menors de totes les
-edats i que  no són adoptables, ja que els seus tutors o parents no donen
-el consentiment per que siguin adoptats i creixen fins la majoria d’edat dins
-dels orfenats.

-Les deficients estructures administratives que tramiten el procés d’adopció
-i els -pocs tribunals de Justícia encarregats d’aquestes qüestions.
-Fet que fa que es centralitzi el procés judicial en una única persona, el jutge
-o jutgessa, de un únic tribunal competent.

De tota manera, la nostra permanència i compromís de col·laboració amb el país segueix ferma, degut especialment a l’excel·lent i abnegada tasca que estan desenvolupant les monges franciscanes de l’orfenat de Dakar.

REQUISITS PELS ADOPTANTS

· Matrimonis sense fills biològics amb 5 anys o més d’antiguitat.
Almenys un dels membres de la parella ha de tenir, com a mínim, 30 anys.

· Dones soles de més de 35 anys.

·
 En cas de matrimonis amb fills biològics, s’ha de demanar una dispensa del
President de la República.

DOCUMENTACIÓ EXIGIDA PEL PAÍS

· Sol·licitud d’adopció
· Certificat d’idoneïtat
· Informe psicosocial
· Certificat de naixement
· Certificat de matrimoni, si s’escau
· Fe de vida i estat ( de les persones soles )
· Certificat mèdic
· Certificat d’antecedents penals
· Passaport
· Certificat de treball
· Poders representant i advocat
· 2 fotos tipus carnet i 4 ó 5 fotos normals de família, amics, etc.

· IPI s’ocupa de tota la legalització dels documents.

TRAMITACIÓ A SENEGAL

Un cop legalitzat i traduït convenientment l’expedient d’adopció, aquest s’envia a Senegal, a la nostra oficina de Dakar.

El nostre representant al país s’encarrega de dipositar l’expedient al Tribunal Civil del municipi escollit, el qual decidirà l’assignació d’un infant provinent d’un orfenat reconegut. El Tribunal ens donarà una carta de invitació per a que la família viatgi a Senegal per conèixer al menor i donar el seu consentiment a l’adopció. La família compareixerà davant el tribunal i aquest dictarà l’ordenança d’acolliment del menor. S’han de finalitzar els tràmits administratius i consolar per traslladar a l’infant a Espanya. La estança de la família a Dakar serà aproximadament de 15 a 20 dies.

L’adopció és simple. L’adopció plena es sol·licita al Tribunal senegalès un any després de la primera resolució. La família no cal que torni amb l’infant al país; el nou tràmit es fa per poders, a través del nostre representant. Un cop s’aconsegueix l’adopció plena, la família haurà de sol·licitar la inscripció de l’adopció al Registre Civil del seu domicili, per posteriorment obtenir la inscripció al Llibre de Família i l’emissió del passaport espanyol.  

IPI té un representant a Senegal que parla castellà i que acompanyarà les famílies durant la seva estada al país.

TERMINIS

El temps d’espera de tot el procés variaren molt, depenent de la quantitat de sol·licituds que tinguem.

Actualment, atès el reduït nombre de menors que ens són assignats, no poden fitxar un temps d’espera concret. Com a punt de referència es podria estimar que la família pots esperar entre 3 i 5 anys en rebre assignació.

EL SEGUIMENT POST-ADOPTIU

Senegal demana informes de seguiment post-adoptiu. El primer any s’enviaran dos seguiments (cada 6 mesos), junt a la sol·licitud d’adopció plena. Posteriorment, seran un seguiment anual, fins que el Tribunal Civil dicti sentència d’adopció plena.

COST ECONÒMIC

El cost de tot el procés d’adopció (tarifa ECAI, despeses de legalització de l’expedient, projectes de cooperació i despeses del procés a Senegal són:

Tarifa ECAI: 3.391,93 €
Despeses directes a Espanya: 1.450,00
Despeses directes a Senegal: 3.500,00 €

L’únic concepte que no està inclòs és el viatge i l’estada de la família a Senegal, així com el donatiu a l’orfenat.

PROJECTES DE COOPERACIÓ I AJUDA

IPI col·labora amb l’orfenat de les Franciscanes de Dakar.

 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org