Bulgària

NOVEMBRE 2017

inici del nostre projecte com a ECAI a Bulgària

Temps d’espera actual des de l’emissió del certificat d’idoneïtat: dependrà en gran mesura del perfil del menor, però en sol·licituds d’infants sense patologies destacables, entre 0 i 4 anys, estimem que tot el procés es pugui resoldre en no menys de 4 anys. En sol·licituds d’infants de més de 7 anys, grups de germans i infants amb necessitats especials, l’espera es pot reduir molt significativament.
És una estimació orientativa i que està subjecte a múltiples factors que no depenen de l’ECAI i que poden influir-hi de manera molt significativa.

Translate »